Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẾ XUÂN

Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam
0235 3 886 540